سلام ضریب مغزی پایین

0

احتراما بعلت خفگی و نرسیدن اکسیژن به مغز فعالیت ان بسیار کم است فقط چشم ها و کمی هوشیاری دارد چگونه میتوان سلولهای مغزی راذ زنده کرد


پرسیده شده 9 اکتبر 2017
ashkan
0

پاسخ شما