فلج بل و یا فلج عصب صورت چیست و چه باید کرد؟

فلج عصب صورت یا فلج بل بیماری شایعی است که در اثر گرفتاری عصب صورت بوجود می آید.

تشخیص:

در این نوع فلج صورت تشخیص با مشاهده قابل انجام است غالبا یک طرف صورت فلج شده و عمدتا در هنگام خندیدن با انحراف صورت به سمت سالم تظاهر می کند.

انجام نوار عصب و عضله تشخیص را قطعی می کند . پیشگویی و پیش آگهی فلج عصب صورت با انجام نوار عصب و عضله امکانپذیر است در واقع وجود علائم خوب در شکل امواج ثبت شده در نوار عصب و عضله موید احتمال درمان فلج بل و بهبودی قطعی بیمار است و وجود علائم شدید و بد در نوار عصب و عضله پیش بینی کننده بهبود نسبی و ناکامل و یا ضعیف عصب صورت خواهد بود.

افتراق فلج این عصب با سکته مغزی نیز مهم است با معاینه می توان علت را بدرستی مشخص کرد معمولا قسمت عضلات پیشانی در سکته مغزی فلج نشده ولی در فلج بل این اتفاق می افتد البته پاسخ قطعی را با انجام نوار عصب و عضله می توان مشخص کرد.

علائم و علت:

این فلج ممکن است به علل ویروسی و یا علل ناشناخته بروز کند و علائم فلج بل بصورت ناگهانی بوقوع می پیوندد.با توجه به اینکه عصب صورت پس از عبور از درون گوش به صورت عصب دهی می کند عفونتهای گوش و ضرباتی که در اطراف گوش وترد می شود می تواند منجر به فلج عصب صورت گردد. گاهی ویروس تبخال با صمه به عصب  .صورت تظاهر می کند.

درمان:

انجام نوار عصب و عضله برای تشخیص قطعی و تصمیم گیری در درمان پس از گذشت ۲ هفته از علائم بیماری کمک کننده است.

تزریق کورتون در از بین بردن الهاب عصب صورت موثر است.

انجام ماسا‍‍‍ژ صورت از طریق آموزش توسط فیزیوتراپیست مهم است.انجام فیزیوتراپی توسط دستگاه در چند هفته اول موثر نبوده و غیر ضروریست.

استفاده از قطره اشک مصنوعی برای جلو گیری از صدمه به عصب صورت و پماد چشمی و بستن چشم توسط قرار دادن باند استریل و چسباندن روی چشم در هنگام خواب مهم است.

فلج بلز یا فلج صورت چیست؟

فلج بلز و یا فلج عصب صورت چیست و چه باید کرد؟

فلج بلز یا فلج عصب صورت چیست؟

فلج عصب صورت یا فلج بلز بیماری شایعی است که در اثر گرفتاری عصب صورت بوجود می آید.

تشخیص:

در این نوع فلج صورت تشخیص با مشاهده قابل انجام است غالبا یک طرف صورت فلج شده و عمدتا در هنگام خندیدن با انحراف صورت به سمت سالم تظاهر می کند.

انجام نوار عصب و عضله تشخیص را قطعی می کند . پیشگویی و پیش آگهی فلج عصب صورت با انجام نوار عصب و عضله امکانپذیر است در واقع وجود علائم خوب در شکل امواج ثبت شده در نوار عصب و عضله موید احتمال بهبودی قطعی بیمار است و وجود علائم شدید و بد در نوار عصب و عضله پیش بینی کننده بهبود نسبی و ناکامل و یا ضعیف عصب صورت خواهد بود.

افتراق فلج این عصب با سکته مغزی برای درمان فلج صورت نیز مهم است با معاینه می توان علت را بدرستی مشخص کرد معمولا قسمت عضلات پیشانی در سکته مغزی فلج نشده ولی در فلج بلز این اتفاق می افتد البته پاسخ قطعی را با انجام نوار عصب و عضله می توان مشخص کرد.

علائم و علت:

این فلج ممکن است به علل ویروسی و یا علل ناشناخته بروز کند و علائم آن بصورت ناگهانی بوقوع می پیوندد.با توجه به اینکه عصب صورت پس از عبور از درون گوش به صورت عصب دهی می کند عفونتهای گوش و ضرباتی که در اطراف گوش وترد می شود می تواند منجر به فلج عصب صورت گردد. گاهی ویروس تبخال با صمه به عصب  .صورت تظاهر می کند.

درمان:

انجام نوار عصب و عضله برای تشخیص قطعی و تصمیم گیری در درمان پس از گذشت ۲ هفته از علائم بیماری کمک کننده است.

تزریق کورتون در از بین بردن الهاب عصب صورت موثر است.

انجام ماسا‍‍‍ژ صورت از طریق آموزش توسط فیزیوتراپیست مهم است.انجام فیزیوتراپی توسط دستگاه در چند هفته اول موثر نبوده و غیر ضروریست.

استفاده از قطره اشک مصنوعی برای جلو گیری از صدمه به عصب صورت و پماد چشمی و بستن چشم توسط قرار دادن باند استریل و چسباندن روی چشم در هنگام خواب مهم است.