میگرن و طب سوزنی

نحوه کار

   از بیمار خواسته شد تا بنشیند و دو دستش را روی میز همسطح شانه هایش قرار دهد. سوزن سریع و بطور مورب به سمت سر وارد شد. پس از آن سوزن چرخانده شد تا در فرکانس ۳۰۰ در دقیقه ، تحریک قویتری ایجاد کند تا زمانی که بیمار در آن ناحیه احساس درد و تورم کند که می توانست به شانه و دست نیز سرایت کند. پس از آنکه بیمار سوزن را احساس کرد آن را خارج می کنیم . ناحیه سوزنکاری را فشار می دهیم تا خون سیاه و بنفش از نقطه سوزن زده شده به بیرون بجهد.

کاپینگ

   پس از انجام طب سوزنی ، یک گلوله نخی را به الکل آغشته می کنیم و در کاسه ای با قطر ۵ – ۶ سانتیمتر برای لحظه ای می سوزانیم و سپس کاسه را به مدت ۳۰ دقیقه روی ناحیه سوزنکاری شده قرار می دهیم . پس از کاپینگ ممکن است مقداری خون و ترشح سفیدرنگ در ناحیه سوزنکاری شده مشاهده شود.

نتایج درمانی

معیارهایی برای درجه بندی درد

   درد شدید که تا قبل از تزریق مواد مرفینی تسکین نمی یابد ، درجه ۴ ، درد ، که شدید هست ولی با بی حس کننده های معمولی تسکین می یابد. درجه ۳ ، درد ، که شدت آن متوسط است و میتواند خود بخود تسکین یابد. درجه ۲ ، درد خفیف ، درجه یک عدم وجود درد ، درجه صفر .

معیارهایی برای تاثیرات درمانی

   درمان شده : درجه درد صفر (۰) است و ۳ ماه پس از آن عود بیماری وجود ندارد .

   بهبود یافتن چشمگیر : درجه درد یک است . بهبود یافته ، درجه درد دو است .

   غیر موثر : هیچگونه بهبود قابل ملاحظه ای مشاهده نشد .

تاثیرات درمانی

   پس از یک تا سه ماه دوره درمان با پیگیری ۳ ماهه ، ۵۷ نفر (۵۷% ) درمان شدند ، ۲۶ نفر (۲۶%) بطور محسوس و چشمگیری بهبود یافتند. ۱۱ نفر و درمان در ۶ نفر (۶%) نیز تاثیری نداشت . میزان تاثیر کلی ۹۴% بود.


Share →