لیزر چه کارهایی انجام می‌دهد؟

مطالعات نشان داده‌اند که چندین نوع فعالیت سلولی در اثر استفاده از لیزر با قدرت پایین تشدید می‌شود. از جمله ساختن پروتئین و آنزیمهای سازنده DNA) DNA ترانسکریپتاز) و تشدید متابولیسم میتوکندری می‌باشد. ترمیم سلولها بعد از تخریب، ترمیم و رشد آکسون عصب تخریب شده (مثلاً از طریق جوانه زدن) و پاسخهای ایمونولوژیکی نیز با این روش بهتر می‌شوند. بررسیهای انجام شده نشان می‌دهد که کاهش درد وتشدید سرعت ترمیم زخم و افزایش سرعت بازسازی عصبها نیز از جمله اثرات دیگر لیزر می‌باشند.

لیزر کم توان (LPLT) چگونه اعمال اثر می‌کند؟

مکانیسم اصلی اثر لیزر ناشناخته است. ولی یکی از مکانیسمهای اصلی که تاکنون روی آن مطالعه شده، ایجاد تغییر در زنجیره انتقال الکترون در میتوکندریها می‌باشد. اینگونه تصور می‌شود که سیتوکرومها در زنجیره انتقال الکترون قادرند که طول موج مشخصی از لیزر را دریافت کنند. انرژی این امواج نوری لیزری باعث می‌شود اعمال این زنجیره سریعتر انجام شود و تولید ATP افزایش یابد و در نتیجه سنتز زنجیره‌های DNA و اعمال سلولی و ساخت پروتئین و بعضی اعمال سلولی دیگر با سرعت بیشتری انجام گیرد.

دیگر مکانیسم های مورد مطالعه شامل جذب اشعه توسط پروتئینهای غشای سلولی است که باعث تغییر شکل غشاء و افزایش نفوذ پذیری آن نسبت به یونها می‌باشد. همچنین لیزر می‌تواند بوسیله سلولهایی غیر از سلولهای گیرندة نوری در چشم نیز جذب شود. این سلولها در بدن مشابه فتورسپتورها در چشم عمل می‌کنند. چندین گیرنده نوری غیر رتینی به این شکل در جاهای مختلف بدن و گونه های جانوری و از جمله انسانها وجود دارد و مطالعاتی در جریان است که نقش آنها را در ریتم فیزیولوژیک شبانه روزی بدن نشان می‌دهد.

اثرات لیزر در بدن:

برخی محققان بر این باورند که لیزر کم توان قادر به ایجاد تغییرات مثبت در سطح سلولی می باشد، که این اثر بدون ایجاد حرارت قابل ملاحظه ای در سطح سلول ایجاد می باشد. این پاسخ های فتو شیمیایی منجر به تغییرات فیزیولوژیک در عملکرد سلول می شوند.

موارد استفاده از لیزر تراپی:

- در بهبود انواع زخمها (زخمهای دیابتیک، زخمهای بستر و…).

- دردهای عضلانی همچون سندرم مایوفاشیال.( نقاط دردناک ماشه ای یا گره های عضلانی متعدد)

- دردهای ناشی از ضربه ها و بعد از اعمال جراحی.

- دردهای مفصلی همچون آرتروز.

- دردهای ناشی از پیچ خوردگیها و کشیدگیهای تاندونی.

- دردهای روماتیسمی همچون آرتریت روماتوئید.

- دردهای عصبی همچون سندروم تونل مچ دستی.

- دردهای ناشی از استفاده بیش از حد اندامها.

- در درمان آسیب های ورزشی.

- در بازسازی عصب آسیب دیده همچون فلج عصب صورتی.

- استفاده از لیزر تراپی در کمک به کنترل عفونت برخی مناطق از جمله زخم بستر و عفونت مثانه.

- در درمان سردردهای میگرنی

- در درمان نروپاتی محیطی مانند نروپاتی دیابت


Share →