post_image

بی اختیاری مثانه و روده در سکته مغزی شایع میباشد. بعلت حفظ مرکز ادراری در پل مغز، در رفلکس ادرار کردن همزمانی شل شدن اسفنکتر داخلی و انقباض دترسور به طور نرمال وجود دارد. حجم باقیمانده ادرار نرمال است مگر اینکه بزرگی پروستات(BPH) یا سایر مشکلات انسدادی خروجی مثانه وجود داشته باشد.

بی اختیاری بعلت نقص مهار ارادی ادرار به دلیل آسیب نورون حرکتی فوقانی(UMN) است که باعث فوریت ادرارمی شود.

جهت مشاهده ادامه مطلب، اینجا کلیک کنید.

منبع: سایت دکتر وریانی


Share →