post_image

جلوگیری از پوکی استخوان در پیری

۱-       سنین کودکی، نوجوانی و اوائل جوانی زمانی است که تراکم استخوان در بافت استخوانی افزایش می یابد و این که در این هنگام فرد توده استخوانی خود را به حداکثر برساند بسیار مهم است.

۲-       ژنتیک هر فرد تعیین کنندۀ قد و قدرت بافت اسکلتی است ولی نوع زندگی در دورۀ نوجوانی می تواند بر روی مقدار ذخیره استخوانی تاثیر گذارد.

۳-       کسب حداکثر توده استخوانی به فرد کمک می کند تا در سنین بالای خود در مقابل کاهش توده کاهش توده استخوانی مقاومت بیشتری داشته باشد.

۴-       اگر فردی در دهه سوم عمر خود یا بیشتر باشد، هدف از پیشگیری ، نگهداری قدرت استخوانی اوست.

ورزش در پیشگیری از پوکی استخوان

استخوانها نیز مانند عضلات و دیگر قسمتهای بدن درصورتی که مورد استفاده قرار نگیرد ضعیف می شوند. نیاز است که ورزش های همرا با تحمل وزن به صورت مرتب انجام گیرد تا اثر وزن گذاری و کشیدگی انقباض عضلانی، قوی سازی استخوان را تحریک کند.

علاوه بر فعالیتهای تحمل وزن، عملکرد عضلات نیز در حفظ تراکم طبیعی استخوان مهم می باشد. در واقع فشار همزمان استخوان همراه فعالیت عضلات مربوط، برای ایجاد پتانسیل های الکتریکی داخل استخوان که رشد استخوان را تحریک کند ضروری می باشد.

افزایش استرس بر روی استخوانها ، تحریک استخوان سازی جدید را تسریع کرده و فقدان استر، موجب کاهش استخوان سازی و افزایش تجزیه استخوان می شود.

جرم استخوانی در مردان که شغل و حرفه فعالی مانند بنّایی یا کشاورزی دارند در مقایسه با افرادی که پشت میز نشین هستند، بیشتر می باشد و کمتر دچار کاهش جرم استخوانی می شوند. ورزشهایی مانند دو، تنیس، طناب زدن، کار کردن با وزنه و ورزشهای هوازی برای افزایش توده استخوانی و حفظ آن موثر است.

 راه رفتن تند نیز مفید می باشد. ورزشی مانند شنا با اینکه به عنوان ورزش های عمومی برای بدن مفید است ولی بر روی افزایش توده استخوانی تاثیر چندانی ندارد، زیرا در این ورزشها وزن اندازی روی اندامها صورت نمی گیرد.

منبع:برگرفته از کتاب پوکی استخوان

 


Share →