post_image

پیشگیری از پوکی استخوان

پوکی استخوان قابل پیشگیری است. آگاهی دادن به مردم به خصوص زنان مهمترین قدم در پیشگیری از پوکی استخوان است. به طور کلی در زنان در سه مرحله جلوگیری از پوکی استخوان مطرح است:

۱-  *    قبل از یائسگی :           هدف کسب حداکثر توده استخوانی است.

۲-  *   در حین یائسگی :         هدف جستجو برای وجود کاهش توده استخوانی است.

۳-  *    بعد از یائسگی  :        هدف کنترل کاهش مواد معدنی استخوان است.

گرچه پوکی استخوان به معنای واقعی کلمه یک بیماری نیست ولی می تواند باعث ضایعات فراوان و حتی در برخی موارد مرگ شخص شود. به همین خاطر انتظار می رود در قرن آینده به همان اندازه ای که امروزه به کمبود ویتامین D توجه می شود، به پیشگیری پوکی استخوان نیز توجه مبذول گردد.

دستیابی به این هدف به دو عامل بستگی دارد:

۱-    *   آموزش مردم به ویژه زنان درباره اهمبت افزایش دادن توده استخوانی قبل از یائسگی به ویژه در دوران کودکی و نوجوانی

۲-     *  معرفی زنان که در معرض خطر پوکی استخوان هستند به مراکز بهداشتی و درمانی

منبع:برگرفته از کتاب پوکی استخوان


Share →