post_image

خم کردن گردن به جلو

روی سطح صافی به پشت بخوابید و با خم کردن زانو ها ، کف پاها را روی زمین قرار دهید. اکنون عضلات شکم را منقبض کنید و با آوردن چانه به سمت قفسۀ سینه ، سرتان را بالا بیاورید. این وضعیت را نگه دارید، سپس به وضعیت شروع تمرین بازگردید و تمرین را تکرار کنید. در صورت داشتن کایفوز شدید ، از انجام این تمرین خودداری کنید . دقت شود که در طی تمرین بالا تنۀ شما در تماس با زمین باقی می ماند و حرکت فقط در سرتان انجام می گیرد. حرکت را با آوردن چانه به سمت قفسۀ سینه شروع کنید شروع کنید و از بالا بردن مستقیم سر پرهیز کنید. سپس در ادامه با پیشرفت حین آوردن چانه به سمت قفسۀ سینه سر را نیز بالا بیاورید.

چرخاندن سر

کاملاً صاف روی صندلی بنشینید و روبرو را نگاه کنید. اکنون با حرکت چشمها جهت نگاه کردن به شانۀ سمت راست، سر را نیز تا حد امکان به سمت راست بچرخانید. این وضعیت را نگه دارید، سپس به وضعیت شروع تمرین بازگردید و تمرین را تکرار کنید.این تمرین را برای سمت مقابل نیز انجام دهید. هنگامی که شما سر را به سمت راست می چرخانید، شانۀ چپتان را پایین نگه دارید. حرکت فقط در گردن صورت می گیرد بنابراین از چرخاندن تنه ، خودداری کنید.

منبع:برگرفته از کتاب پوکی استخوان


Share →