این پروانه در اجرای قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور و بند ۷ و ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰  مجلس شورای اسلامی و آئین نامه نحوه صدور و ابطال پروانه فعالیت های سازمان بهزیستی مصوب ۴/۴/۱۳۸۱ شورای معاونین و با توجه موافقت اصولی به شماره و تاریخ ۳۳۱۷۵/۱/۸۹۰  ، ۳/۶/۸۷ و رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و ضوابط مقرر آئین نامه تخصصی مربوطه و دستور العملهای ابلاغی از سازمان بهزیستی صادر و اجازه داده می شود.

درشهرستان : تهران ،به نشانی : اتوبان چمران، ابتدای باقر خان غربی، پلاک ۸۹، با ظرفیت ۵۰ نفر به فعالیت بپردازد


Share →