دردکمر

0

بنده حدود شش ماه پیش از ارتفاع سقوط کرده و نردیک سه ماه بستری بوده ام
حال با توجه به اینکه ام ار ای و کلیه ازمایشات را در خصوص کمرم انجام داده
و همگی با نظر پزشکان متخصص سالم می باشد و دیسک و ستون فقرات سالم هستند
در کمرم بسیار زیاد است و بعضی وقت ها قادر به بلند شدن و حرکت نمی باشم
نظر پزشکان کوتاه شدن عضلات است که فیزیوتراپی و استخر هم رفته ام اما اثر
نداشت نظر خود را  09141212720اعلام تا وقت ویزیت تهیه کنم ضمناا در
شهرستان هستم


پرسیده شده 8 اکتبر 2017
1345
0

پاسخ شما